Македонски радио час

Ponedelnik od 10 do 11 ~asot nave~er na branova dol`ina od 98.1 FM

Oвој програм беше побаран оd Radio 4EB da bide слушнат I glasot на црковната општина Успение на Пресвета Богородица од Македонскиот народ во Бризбан и околинатa .  Целта на Македонскиот час е да ги информираме нашите слушатели за животот и работата на црковната општина нудејќии информации  од култуно црковниот живот во Бризбан и околната . Во  содржината на овој Македонски радио час имаме за делот од религијата читање од црковната библиотека неделини проповеди и традициите во врска со начинот  на црковниот живот според православниот календар  во траене од десетина минути вести со содржина од Република Македонија и од светот  вклучуваќи и теми од Секојдневието во Австралија  во траење од десет до петнаесет минути соопштенија од црковната општина и културните случувања во Бризбан и околината музичкиот дел е народна  и забавна музика и по потреба поздрави и честитки на слушателите. Во време од околу триесетина минути .Секогаш водеќи сметка да ги исполниме очекувањата на нашите слушатели кои сега имаат можност да ја следат нашата програма он деманд во Австралија а исто така и во Република Македонија.


Macedonian Radio Hour

Monday 10-11 pm –  98.1 FM band

This program was requested from Radio 4EB to listen to the voice of the church community Dormition of the Most Holy Mother of God from the Macedonian people in Brisbane and its surroundings.

The goal of the Macedonian hour is to inform our listeners about the life and work of the church municipality by providing information from the cultural life of the church in Brisbane and the surrounding area.

In the content of this Macedonian Radio, we have an hour from the religion reading the church library weekly sermons and traditions about the way of church life according to the Orthodox calendar in duration of ten minutes news with content from the Republic of Macedonia and the world including topics from Everyday life in Australia for ten to fifteen minutes of announcements from the church community and cultural events in Brisbane and the surrounding area, the musical part is folk and entertaining music and, if necessary, greetings and congratulations on listening’s.

In a time of about thirty minutes. Always considering the expectations of our listeners who now will have the opportunity to follow our program on demand here in Australia and in the Republic of Macedonia.

Previous Programs


23 Nov 2020, 10pm

23 Nov 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

16 Nov 2020, 10pm

16 Nov 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

9 Nov 2020, 10pm

9 Nov 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

2 Nov 2020, 10pm

2 Nov 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

26 Oct 2020, 10pm

26 Oct 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

19 Oct 2020, 10pm

19 Oct 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

12 Oct 2020, 10pm

12 Oct 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

5 Oct 2020, 10pm

5 Oct 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons

28 Sep 2020, 10pm

28 Sep 2020, 10pm Macedonian Radio Hour The latest in Macedonian news, music and local sermons